Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Monday

NO SCHOOL - Thanksgiving Break 8:00 am - 3:15 pm

Mon, Nov 19th

Tuesday

NO SCHOOL - Thanksgiving Break 8:00 am - 3:15 pm

Tue, Nov 20th

Wednesday

NO SCHOOL - Thanksgiving Break 8:00 am - 3:15 pm

Wed, Nov 21st

Thursday

NO SCHOOL - Thanksgiving Break 8:00 am - 3:15 pm

Thu, Nov 22nd

Friday

NO SCHOOL - Thanksgiving Break 8:00 am - 3:15 pm

Fri, Nov 23rd